Volkswagen

Volkswagen Phaeton V6 TDI LWB

NT$ 329萬

Volkswagen Phaeton V6 TDI NWB

NT$ 279萬

Volkswagen Phaeton V8 LWB四人座 4.2

NT$ 420.8萬

Volkswagen Phaeton V8 LWB五人座 4.2

NT$ 0萬

Volkswagen Phaeton V6 TDI LWB四人座 3.0

NT$ 278萬

Volkswagen Phaeton W12 LWB 6.0

NT$ 338.8萬

Volkswagen Phaeton V6 TDI LWB四人座 3.0

NT$ 296萬

Volkswagen Phaeton V6 TDI LWB五人座 3.0

NT$ 296萬

Volkswagen Phaeton V6 TDI五人座 3.0

NT$ 279.5萬